• Telefoon +31 (0) 20 520 6570

1. AIM Advocaten B.V. is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 62926209 (hierna ook te noemen: “AIM”).
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens AIM, ongeacht of deze dienstverlening en/of werkzaamheden is/zijn verricht in de hoedanigheid van advocaat, (niet) juridische medewerker, curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. Deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, zijn mede van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens de advocaten en juridisch medewerkers die werkzaam zijn voor AIM of door of namens de praktijkvennootschappen van die advocaten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW, en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door AIM.
3. Elk van de na te noemen (rechts)personen kan zich op deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, beroepen: – alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, in dienst zijn/waren van of verbonden zijn/waren aan AIM en hun erfgenamen; – alle (middellijk) aandeelhouders, voormalige (middellijk) aandeelhouders, bestuurders, voormalig bestuurders, gevolmachtigden en voormalig gevolmachtigden van AIM en hun erfgenamen; – alle praktijkvennootschappen met wie AIM een managementovereenkomst heeft of heeft gehad; – Stichting Beheer Derdengelden AIM Advocaten, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 62928414, inclusief haar bestuurders, voormalig bestuurders, werknemers en voormalig werknemers. Iedere verwijzing in deze algemene voorwaarden naar AIM geldt in een voorkomend geval tevens als een verwijzing naar de desbetreffende (rechts)personen. Voor zover nodig geldt dit artikel als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW ten behoeve van voornoemde (rechts)personen, welk beding door AIM namens deze (rechts)personen reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
4. Het gebruik van de term “partner” door personen die of (middellijk) aandeelhouder van AIM zijn of op andere wijze, bijvoorbeeld in loondienst, aan AIM verbonden zijn, laat onverlet dat die personen bij de uitoefening van hun advocatuurlijke werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van AIM handelen en derhalve niet voor eigen rekening en risico. De term “partner”
impliceert derhalve ook niet een persoonlijke aansprakelijkheid van die persoon. Op alle dienstverlening en/of werkzaamheden van een dergelijke persoon zijn deze algemene voorwaarden, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, ook van toepassing.
5. De uitvoering van aan AIM verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij AIM daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door AIM aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6. AIM kan deelnemen aan (inter)nationale netwerken of andere vormen van samenwerking met andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners. In het geval een lid van een dergelijk netwerk of samenwerking in overleg met opdrachtgever wordt ingeschakeld, komt een rechtsverhouding tot stand tussen opdrachtgever en het betreffende lid en niet met AIM. AIM is niet op enige wijze aansprakelijk voor leden van een dergelijk netwerk of samenwerking, noch kan AIM op enige wijze worden gebonden door leden van een dergelijk netwerk of samenwerking, noch is zij op enige wijze bevoegd die andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners te verbinden, dan wel voor gezamenlijke rekening en risico te handelen.
7. De totale aansprakelijkheid van AIM en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen in verband met toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door AIM gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door AIM in rekening gebracht honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van EUR 100.000. Elke vordering jegens AIM en/of jegens de in artikel 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit.
8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of goederen wordt toegebracht waarvoor AIM of een of meer van de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen aansprakelijk is/zijn, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop AIM uit hoofde van de door afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak heeft, met inbegrip van het eigen risico dat AIM in verband met die verzekering draagt. Gegevens betreffende de algemene aansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door AIM in rekening gebracht honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van EUR 100.000. Elke vordering jegens AIM en/of jegens de in artikel 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit.
9. AIM is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren etc. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de door de hiervoor bedoelde derden voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. AIM en de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derden. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door AIM worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. AIM gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
10. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich uit tot aansprakelijkheid in verband met het niet deugdelijk functioneren van door AIM en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail, voor zover het niet deugdelijk functioneren aan AIM en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen kan worden toegerekend. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.
11. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Kosten van invorderingsmaatregelen komen –met een minimum van 10% van het openstaande saldo- ten laste van de opdrachtgever.
12. AIM is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is AIM na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is AIM gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. AIM heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.
13. AIM en/of de betrokken advocaat heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 10 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij AIM en/of de betrokken advocaat in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
14. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door AIM en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
15. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal en zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 62926209. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.aim-advocaten.nl