• Telefoon +31 (0) 20 520 6570

Algemene voorwaarden AIM Advocaten B.V.

1. AIM Advocaten B.V. is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 62926209 (hierna ook te noemen: “AIM”).
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens AIM, ongeacht of deze dienstverlening en/of werkzaamheden is/zijn verricht in de hoedanigheid van advocaat, (niet) juridische medewerker, curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. Deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, zijn mede van toepassing op alle dienstverlening en/of werkzaamheden door of namens de advocaten en juridisch medewerkers die werkzaam zijn voor AIM of door of namens de praktijkvennootschappen van die advocaten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW, en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door AIM.
3. Elk van de na te noemen (rechts)personen kan zich op deze algemene voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, beroepen: – alle medewerkers, oud medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn/waren voor, in dienst zijn/waren van of verbonden zijn/waren aan AIM en hun erfgenamen; – alle (middellijk) aandeelhouders, voormalige (middellijk) aandeelhouders, bestuurders, voormalig bestuurders, gevolmachtigden en voormalig gevolmachtigden van AIM en hun erfgenamen; – alle praktijkvennootschappen met wie AIM een managementovereenkomst heeft of heeft gehad; – Stichting Beheer Derdengelden AIM Advocaten, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 62928414, inclusief haar bestuurders, voormalig bestuurders, werknemers en voormalig werknemers. Iedere verwijzing in deze algemene voorwaarden naar AIM geldt in een voorkomend geval tevens als een verwijzing naar de desbetreffende (rechts)personen. Voor zover nodig geldt dit artikel als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW ten behoeve van voornoemde (rechts)personen, welk beding door AIM namens deze (rechts)personen reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
4. Het gebruik van de term “partner” door personen die of (middellijk) aandeelhouder van AIM zijn of op andere wijze, bijvoorbeeld in loondienst, aan AIM verbonden zijn, laat onverlet dat die personen bij de uitoefening van hun advocatuurlijke werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van AIM handelen en derhalve niet voor eigen rekening en risico. De term “partner”
impliceert derhalve ook niet een persoonlijke aansprakelijkheid van die persoon. Op alle dienstverlening en/of werkzaamheden van een dergelijke persoon zijn deze algemene voorwaarden, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de beperking van aansprakelijkheid, ook van toepassing.
5. De uitvoering van aan AIM verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij AIM daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd, worden door AIM aan de opdrachtgever gegeven adviezen niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6. AIM kan deelnemen aan (inter)nationale netwerken of andere vormen van samenwerking met andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners. In het geval een lid van een dergelijk netwerk of samenwerking in overleg met opdrachtgever wordt ingeschakeld, komt een rechtsverhouding tot stand tussen opdrachtgever en het betreffende lid en niet met AIM. AIM is niet op enige wijze aansprakelijk voor leden van een dergelijk netwerk of samenwerking, noch kan AIM op enige wijze worden gebonden door leden van een dergelijk netwerk of samenwerking, noch is zij op enige wijze bevoegd die andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners te verbinden, dan wel voor gezamenlijke rekening en risico te handelen.
7. De totale aansprakelijkheid van AIM en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen in verband met toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door AIM gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door AIM in rekening gebracht honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van EUR 100.000. Elke vordering jegens AIM en/of jegens de in artikel 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit.
8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of goederen wordt toegebracht waarvoor AIM of een of meer van de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen aansprakelijk is/zijn, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop AIM uit hoofde van de door afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak heeft, met inbegrip van het eigen risico dat AIM in verband met die verzekering draagt. Gegevens betreffende de algemene aansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door AIM in rekening gebracht honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van EUR 100.000. Elke vordering jegens AIM en/of jegens de in artikel 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit.
9. AIM is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals bijvoorbeeld gemachtigden, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren etc. De kosten die op enigerlei wijze samenhangen met de door de hiervoor bedoelde derden voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden worden aan opdrachtgever in rekening gebracht. AIM en de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derden. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door AIM worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. AIM gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.
10. De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid strekken zich uit tot aansprakelijkheid in verband met het niet deugdelijk functioneren van door AIM en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e-mail, voor zover het niet deugdelijk functioneren aan AIM en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen kan worden toegerekend. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.
11. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld. De opdrachtgever doet afstand van elk recht om een beroep te doen op opschorting of verrekening. Bij gebreke van betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Kosten van invorderingsmaatregelen komen –met een minimum van 10% van het openstaande saldo- ten laste van de opdrachtgever.
12. AIM is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is AIM na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is AIM gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. AIM heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.
13. AIM en/of de betrokken advocaat heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, indien 10 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij AIM en/of de betrokken advocaat in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
14. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door AIM en/of de in de artikelen 2, 3 en/of 4 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding en/of dienstverlening zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
15. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal en zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 62926209. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.aim-advocaten.nl

General terms and conditions of AIM Advocaten B.V.

1. AIM Advocaten B.V. is a public limited company established under Dutch law, listed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 62926209, (hereinafter referred to as ‘AIM’).
2. These general terms and conditions govern the provision of all services and/or activities by or on behalf of AIM, regardless of whether those services and/or activities are performed by lawyers, legal and non-legal staff, or staff members in the positions of receiver, administrator, liquidator, executor, arbitrator, adviser with binding authority, mediator or other positions. These general terms and conditions, including but not limited to the limitation of liability, also govern all services and/or activities performed by or on the behalf of the lawyers and legal staff working for AIM or by or on the behalf of the practices with corporate personality of those lawyers. The applicability of other general terms and conditions, such as those of the client, is explicitly excluded. Under exclusion of Sections 404, 407(2) and 409 of Book 7 of the Dutch Civil Code, all assignments will be exclusively accepted and performed by AIM.
3. Any of the following legal and natural persons can invoke these general terms and conditions, including but not limited to the limitation of liability:
– all staff members, former staff members and others who in any way are or were working for, are or were employed by or are/were associated with AIM, and their heirs and beneficiaries;
– all direct or indirect shareholders, former direct or indirect shareholders, directors, former directors, authorized representatives and former authorized representatives of AIM, and their heirs and beneficiaries;
– all practices with corporate personality with which AIM has or has had a management agreement, including their directors and direct and indirect shareholders;
– Stichting Beheer Derdengelden AIM Advocaten (AIM trust account foundation), with its registered office in Amsterdam, listed in the Commercial Register under number 62928414, including its directors, former directors, employees and former employees.
Every reference to AIM in these general terms and conditions will also be a reference to the legal or natural persons in question, as applicable. Where necessary, this article will apply as a third-party clause within the meaning of Section 253 of Book 6 of the Civil Code with regard to the above-mentioned legal and natural persons, this clause being accepted by AIM on behalf of these legal and natural persons should the situation arise.
4. The use of the term ‘partner’ by persons who are either direct or indirect shareholders in AIM or are associated with AIM in another manner, for example as employees, does not alter the fact that these persons act exclusively at the risk and expense of AIM when performing their legal activities, and therefore not at their own risk and expense. Consequently, the term ‘partner’ does not imply any personal liability for that person. These general terms and conditions, including but not limited to the limitation of liability, also apply to all services and/or activities performed by such persons.
General Conditions AIM Advocaten B.V.
5. Assignments given to AIM are performed exclusively for the benefit of the client. Advice given by AIM to the client will not be provided to third parties or made available for inspection by such third parties unless AIM has expressly given prior written consent. Third parties may not derive any rights or claims whatsoever from the performance of such services.
6. AIM may participate in national and/or international networks or other forms of collaboration with other lawyers, civil-law notaries and tax consultants or comparable professional service providers. If a member of such a network or collaborative venture is engaged with the agreement of the client, a legal relationship arises between the client and the member in question, and not with AIM. AIM is not liable in any way for the members of such network or collaborative venture, nor can AIM be bound in any way by the members of such network or collaborative venture, nor is it authorized in any way to bind such other lawyers, civil-law notaries and tax consultants or comparable professional service providers nor to act at their joint risk and expense.
7. The total liability of AIM and/or the legal and natural persons specified in Articles 2, 3 and/or 4 of these general terms and conditions pursuant to an attributable failure to comply with an agreement, a wrongful act or any other legal grounds will be limited to the cumulative amount that is paid out for the case in question under the professional indemnity insurance policy or policies taken out by AIM plus the excess that is not at the expense of the insurers under the terms of the insurance policy. Information concerning this professional indemnity insurance policy will be made available upon request. If no payment is made under the said insurance policy for whatever reason, any liability will be limited to the fee charged by AIM (excluding VAT), up to a maximum of EUR 100,000. Any claim against AIM and/or against the legal and natural persons specified in Articles 2, 3 and/or 4 of these general terms and conditions will become time-barred 12 months after the injured party became aware or should have become aware of the harmful act.
8. If, through the performance of or in connection with an assignment or otherwise, damage is inflicted on persons or goods for which AIM or one or more of the legal and natural persons specified in Articles 2, 3 and/or 4 of these general terms and conditions are liable, such liability will be limited to the amount or amounts to which AIM is entitled under the general liability insurance policy, including the excess payable by AIM under the terms of the policy. Information concerning this general liability insurance policy will be made available upon request. If no payment is made under the said insurance policy for whatever reason, any liability will be limited to the fee charged by AIM (excluding VAT), up to a maximum of EUR 100,000. Any claim against AIM and/or against the legal and natural persons specified in Articles 2, 3 and/or 4 of these general terms and conditions will become time-barred 12 months after the injured party became aware or should have become aware of the harmful act.
9. In connection with its services, AIM is authorized to use the services of third parties, such as attorneys-in-fact or authorized agents, bailiffs, research bureaus,
General Conditions AIM Advocaten B.V.
collection agencies, accountants, tax consultants, the Land Registry Office, the Chamber of Commerce, law firms and/or firms of civil-law notaries, etc. Costs that are associated in any way with the activities performed by the aforementioned third parties for the client will be charged to the client. AIM and the legal and natural persons specified in Articles 2, 3 and/or 4 of these general terms and conditions will not be liable for any failures or wrongful acts by these third parties. It is possible that persons whose services are used in connection with an assignment performed by AIM may wish to limit their liability in relation thereto. AIM assumes, and insofar as is necessary hereby stipulates, that all the assignments given by clients to AIM include the authority to accept such limitation of liability on the behalf of those clients.
10. The exemptions from liability described in these general terms and conditions extend to the liability in connection with the faulty operation of equipment, software, data files, registers or other resources, with no exceptions, used by AIM and/or the legal and natural persons specified in Articles 2, 3 and/or 4 of these general terms and conditions in the performance of the services, as well as the interception of audio and/or data transmissions via telephone, fax or email, insofar as the faulty operation is attributable to AIM and/or the legal and natural persons specified in Articles 2, 3 and/or 4 of these general terms and conditions. All email, data, audio, fax and telephone transmissions and communications will not be encrypted unless the client explicitly requests otherwise in writing and in advance.
11. The term of payment will be 14 days after the invoice date. Payment must be made in the manner stated in the invoice. The client waives the right to appeal for a setoff or deferral of payment. If payment is not made, the client will be in default by operation of law and will owe default interest at a rate equal to the statutory commercial interest rate under Section 119(a) of Book 6 of the Civil Code. The costs of collection measures will be charged to the client, with a minimum charge of 10% of the outstanding balance.
12. AIM will at all times be entitled to demand from the client one or more advance payments prior to or in order to continue its provision of services, which advance payments will be deducted from the amount due. If such advance payment is not made, AIM will be authorized, after prior notification, not to commence, to suspend or to cease its activities. Unless explicitly agreed otherwise, the advance payment will be deducted from the final amount invoiced in the applicable case. AIM will also be entitled to set off the advance payment against any other unpaid invoice amounts for that case or for any other of the client’s cases. AIM is entitled to adjust the rates (fees) with effect from a future date.
13. AIM and/or the lawyer involved is/are entitled, without notice, to remove from its archives and destroy files and the documents contained therein, including documents that are owned by the client and/or third parties, if 10 years or more have passed after the relevant case, handled by AIM and/or the lawyer has been closed.
General Conditions AIM Advocaten B.V.
14. The legal relationship and the services rendered by AIM and/or the legal and natural persons specified in Articles 2, 3 and/or 4 of these general terms and conditions will be governed exclusively by Dutch law. Disputes arising from or related to this legal relationship and/or services will be exclusively resolved by the competent Dutch court, without prejudice to the authority of the Netherlands Bar Association.
15. These general terms and conditions have been drafted in Dutch and English and have been filed at the office of the Commercial Register of the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 62926209. The Dutch text of the terms and conditions will prevail over the English text. These general terms will be sent free of charge on request. These general terms and conditions are also available at www.aim-advocaten.nl